fbpx

Sidan som ingen läser (Allmänna villkor)

ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR

1. INLEDNING

1.1. Dessa Allmänna användarvillkor (nedan kallat ”Användarvillkoren”) gäller för användning av mobilapplikationen ”B-DOOR ” (”Plattformen”) som ägs och tillhandahålls av B-DOOR AB (org. nr: 559250–9672) (nedan kallad ”B-DOOR” och refererad till som ”vi”, ”vår”, ”oss”). Den fysiska person som har tillgång till Plattformen genom ett registrerat användarkonto och som beställer tjänster genom Plattformen är nedan kallad ”Beställare” och refererad till som ”du”, ”dig”, ”din”). Beställaren och B-DOOR refereras gemensamt till som ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

1.2. Om plattformen: Plattformen är en förmedlingsplattform som kopplar samman Beställare och B-MASTER som yrkesmässigt tillhandahåller skönhetsrelaterade tjänster. Plattformen gör det möjligt för Beställare och B-MASTER att upprätta kontakt med varandra, i syfte att ingå avtal med varandra om utförande av skönhetstjänster. B-DOOR tillhandahåller enbart Plattformen och är därmed inte en part i överenskommelser eller avtal som ingås mellan B-MASTER och Beställare. B-DOOR är inte heller en part i, eller ansvarig för, tvister som uppstår mellan B-MASTER och Beställare. Beställare genomför köp av tjänster och B-MASTER säljer tjänster genom Plattformen av fri vilja och på egen risk. B-DOOR ansvarar inte för tjänsterna som förmedlas eller beställs via Plattformen. B-DOOR ansvarar inte för förluster, skador, säkerhet, stölder eller liknande som inträffar i samband med utförandet av en förmedlad tjänst.

1.3. Godkännande av villkoren: Beställaren godkänner dessa villkor vid användningen av Plattformen och förbinder sig att följa villkoren. Beställaren som bryter mot svensk lag, bestämmelser i detta avtal eller som begår brott, polisanmäls omedelbart och blockeras permanent från att nyttja Plattformen. Dessa Användarvillkor gäller under hela den tid som Beställaren har ett registrerat användarkonto till Plattformen. Om du inte accepterar dessa villkor ber vi dig att inte använda Plattformen.

2. DEFINITIONER

2.1. Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Plattformen: Mobilapplikationen ”B-DOOR”.

B-MASTER: Fysisk person som utför den tjänst som Beställaren har beställt genom Plattformen, juridisk person som säljer tjänster genom Plattformen (Arbetsgivare till fysisk person som utför beställd tjänst), enskild näringsidkare (frilansare) som säljer och utför tjänster genom Plattformen.

Beställare: Konsument som beställer tjänst från B-MASTER genom Plattformen.  

Tredje part: Fysisk eller juridisk person, annan än B-MASTER, B-DOOR eller Beställare.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Samtliga referenser till begreppen ”personuppgifter”, ”behandling” (av personuppgifter), ”registrerade”, ”personuppgiftsbiträde”, ”personuppgiftsincident”, ”tillsynsmyndighet” ska ha samma mening och innebörd som framgår av definitionslistan i artikel 4 i GDPR.

SCC: Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare etablerade i tredjeland i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG. Kommissionens beslut av den 5 februari 2010. 

3. ANVÄNDARKONTO

3.1. Beställaren ansvarar för att ha den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Plattformen.

3.2. När en Beställare skapar sitt användarkonto kommer denne att bli ombedd att delge viss information om sig själv, såsom förnamn och efternamn, e-postadress, telefonnummer samt eventuell profilbild. Användarnamnet ska vara Beställarens förnamn och efternamn. De personuppgifter som Beställaren registrerar i Plattformen ska vara korrekta. Personuppgifterna får inte strida mot tillämplig lag eller Tredje parts rättigheter. B-DOOR behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns att läsa i B-DOOR:s Dataskyddspolicy, som finns att läsa via bdoor.se/dataskyddspolicy.

3.3. Vid misstanke om intrång eller missbruk av användarkontot har rätt B-DOOR rätt, men inte skyldighet, att stänga av Beställarens tillgång till Plattformen med omedelbar verkan. Detta gäller även om Beställaren i annat fall bryter mot Användarvillkoren.

3.4. B-DOOR har rätt att godkänna eller neka information och material som registreras i Plattformen samt rätt att fritt publicera samt radera information och material. Beställaren får inte använda innehållet i Plattformen i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa Användarvillkor. Beställaren garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen och att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll i Plattformen. Beställare som begår brott genom Plattformen eller liknande kommer att polisanmälas.

3.5. B-DOOR har rätt att avsluta ett registrerat användarkonto, utan att ange skäl därtill eller föregående meddelande. Beställaren har inte rätt till ersättning eller liknande med anledning därav. B-DOOR har också rätt att när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent säga upp ett användaravtal/användarkonto. Beställaren accepterar att B-DOOR inte ansvarar gentemot Beställaren eller någon Tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

3.6. B-MASTER användarkonto: B-DOOR har insyn i B-MASTERS ansökningar om att registrera ett användarkonto innan registrering av deras användarkonton sker. B-DOOR kan avslå en ansökan om den inte är korrekt eller sanningsenligt registrerad. B-MASTER ska bland annat styrka sin kompetens och lämplighet för utförande av skönhetstjänster i samband med ansökan om att skapa ett användarkonto och ingår ett separat Anslutningsavtal med B-DOOR. Detta innebär dock inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, avseende exempelvis tillgänglighet, tjänstens kvalité, utförande, B-MASTER:s kompetens eller annat som rör de tjänster som förmedlas via Plattformen.

4. BOKNINGAR VIA PLATTFORMEN

4.1. I samband med att en Beställare genomför en bokning av en tjänst, som bekräftas av en B-MASTER, kommer Beställaren och B-MASTER att sättas i kontakt med varandra via Plattformen. Då kommer Beställaren att få tillgång till B-MASTER:s kontaktuppgifter samt information om B-MASTER:s namn, efternamn och telefonnummer. B-MASTER kommer att få tillgång till Beställarens namn, telefonnummer och adress. Detta sker för att möjliggöra direktkontakt mellan Beställaren och B-MASTER samt för att möjliggöra utförandet av den bokade tjänsten.

4.2. Bokning kan ske på tre (3) olika sätt: ”Drop-In bokning”, ”Planerad bokning inom 24 timmar från bokningstillfället” och ”Planerad bokning senare än 24 timmar från bokningstillfället”.

4.3. DROP-IN BOKNING:

  • Beställare har möjlighet att söka efter en ledig Drop-in tid för tjänsten som Beställaren söker. Den B-MASTER som är först med att anta uppdraget, tilldelas Drop-in bokningen.
  • Avbokning: Beställaren har rätt att avbryta en påbörjad Drop-in kostnadsfritt upp till en (1) minut räknat från mottagandet av bokningsbekräftelsen. Därefter sker full debitering för tjänsten.  

4.4. PLANERAD BOKNING INOM 24 TIMMAR FRÅN BOKNINGSTILLFÄLLET:

  • Beställaren har möjlighet att boka in en ledig tid för tjänsten som Beställaren söker tidigast fyra (4) timmar från bokningstillfället. Den B-MASTER som är först med att anta uppdraget, tilldelas bokningen. B-DOOR har rätt att vid behov förmedla annan B-MASTER till en planerad bokning. 
  • Avbokning: Beställaren har rätt att avboka en bokning kostnadsfritt fram till och med 60 minuter före inbokad tid. Om avbokning sker inom 59–0 minuter före inbokad tid, sker full debitering för tjänsten.

4.5. PLANERAD BOKNING SENARE ÄN 24 TIMMAR FRÅN BOKNINGSTILLFÄLLET:

  • Den B-MASTER som är först med att anta uppdraget, tilldelas bokningen. B-DOOR har rätt att vid behov förmedla annan B-MASTER till en planerad bokning.
  • Avbokning: Beställaren har rätt att avboka en bokning kostnadsfritt fram till och med 24 timmar före inbokad tid. Om avbokning inte sker senast 24 timmar före inbokad tid, sker full debitering för tjänsten.

5. REKLAMATION, FEL I UTFÖRD TJÄNST M.M.

5.1. B-MASTER ansvarar för det arbete som B-MASTER utför åt Beställare. Eventuella klagomål, reklamationer eller liknande ska meddelas direkt till B-MASTER eller dennes arbetsgivare.

5.2. Klagomål: Det finns en funktion i appen som Beställaren kan använda för att kontakta B-MASTER efter avslutad behandling. Denna funktion är avsedd att användas av Beställare för att lämna klagomål till B-MASTER avseende utförd behandling/beställd tjänst. Meddelanden som skickas genom funktionen, kommer att skickas till både B-MASTER och B-DOOR. Efter avslutat ärende kommer B-DOOR att ta bort meddelandet från sin administrationspanel. B-MASTER ansvarar själv för att ta bort meddelandet från sin mejlinkorg.

6. PRISER OCH BETALNING

6.1. Priset för tjänsterna framgår vid bokningstillfället. Priserna anges inklusive mervärdesskatt (”moms”).

6.2. Beställaren ska betala för tjänsten genom direktbetalning via betalningsmetoden ”Zimpler” som har integrerats med Plattformen, som ägs av Zimpler AB (org.nr 556887–9984). Zimplers fullständiga allmänna villkor finns att läsa via följande länk: Zimpler | Allmänna villkor. Mer information om Zimplers behandling av personuppgifter finns att läsa via deras integritetspolicy: Zimpler | Privacy Policy. När Beställaren betalar för tjänsten, godkänner och bekräftar Beställaren Zimplers Allmänna Villkor.

7. B-MASTERNS ANSVAR

7.1. B-MASTER utför tjänsterna på eget ansvar. B-MASTER och Beställaren är ensamt och fullt ansvariga för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

7.2. B-MASTER åtar sig att:

a) fullfölja antagna och tilldelade bokningar och har inte någon avbokningsrätt.

b) på Beställarens begäran, legitimera sig vid ankomst till Beställaren.

7.3. B-MASTER ansvarar för:

a) utförandet av tjänster och kontakten med Beställaren avseende den beställda tjänsten.

b) skador som orsakas Beställaren, egendom eller Tredje part i samband med utförandet av tjänst,

c) transport och färdmedel inklusive därtill förenade kostnader.

d) att ha en egen giltig ansvarsförsäkring och/eller företagsförsäkring.

e) all sin användning av Plattformen och all aktivitet som företas genom det registrerade användarkontot.

8. BESTÄLLARENS ANSVAR

8.1. Beställaren ansvarar för att:

a) kontrollera uppgifterna som anges på B-MASTER:s profil i Plattformen samt de uppgifter som B-MASTER i övrigt anger till Beställaren.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Beställaren intygar härmed att denne förstår och accepterar att innehållet i Plattformen kan innehålla immateriella rättigheter och samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) innefattat eller uppvisat i Plattformen eller som Beställaren fått tillgång till i samband med användning av Plattformen.

9.2 Beställaren kan välja att ladda upp en profilbild på sig själv i Plattformen. Om Beställaren gör detta, garanterar Beställaren att denne har samtliga nödvändiga rättigheter för att tillhandahålla profilbilden till B-DOOR för att det ska framgå i Beställarens användarkonto.

10. ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1. Genom att använda Plattformen, samtycker Beställaren till att B-DOOR inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. B-DOOR ansvarar inte för:

a) innehåll som finns tillgängligt på Plattformen eller innehållet i användarprofiler.

b) tredjepartskrav som riktas mot B-MASTER eller Beställaren.

c) information som B-MASTER lämnar till Tredje part eller Beställare.

d) skador, förluster eller liknande i samband med bokning eller B-MASTER:s utförande av tjänst.

10.2. B-DOOR har ingen kontroll över och medverkar inte i utförandet av tjänst enligt avtalet som ingås mellan en B-MASTER och en Beställare. B-DOOR kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldig för vare sig direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster eller skador till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Beställare och B-MASTER.

10.3. B-DOOR är inte heller direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som är relaterad till viss information eller avsaknad av viss information. All användning av Plattformen och förlitan på information som finns publicerad i Plattformen sker på Beställarens egen risk och av fri vilja.

10.4. B-DOOR friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster, exempelvis men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i verksamheten eller goodwillförluster eller andra skador som uppstått för Beställaren eller för någon Tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av B-DOOR:s tjänster eller Plattformen, oavsett hur skadan uppstår. Denna ansvarsbegränsning utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

11. SUPPORT OCH UNDERHÅLL

11.1. B-DOOR är Plattformens administratör. Plattformen uppdateras löpande. B-DOOR garanterar inte att Plattformen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. B-DOOR ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister.

11.2. B-DOOR har rätt att stänga av tillgången till Plattformen för underhåll, för att skydda den från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. B-DOOR behöver inte meddela Beställaren när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Plattformen på grund av avbrott, fel eller liknande ger inte Beställaren rätt till skadestånd, återbetalning, avdrag eller annan ersättning.

12. Underleverantörer

12.1. B-DOOR har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal, tillhandahållandet av Plattformen och för att fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser. B-DOOR kan lämna ut personuppgifter till Tredje part, för att fullgöra sina förpliktelser enligt avtal, lag, krav från myndigheter, för att tillvarata sina rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga tekniska-, drifts- eller säkerhetsproblem. Mer information detta finns att läsa i B-DOOR:s Dataskyddspolicy.

13. EXTRA LÄNKAR

13.1 B-DOOR har ingen kontroll över externa länkar till andra webbplatser som kan förekomma i Plattformen och ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser eller för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. B-DOOR är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via externa webbplatser.

14. STATISK OCH ANONYMISERAD DATA

14.1 B-DOOR har rätt att använda samtlig data inom Plattformen för bland annat statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av B-DOOR:s tjänster samt Plattformen.

14.2. B-DOOR har rätt att anonymisera samtlig data som finns i Plattformen. All äganderätt till anonymiserad data tillfaller B-DOOR, som har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden.

15. FORCE MAJEURE

15.1 B-DOOR är befriad från sina åtaganden enligt dessa Användarvillkor, ersättningsskyldighet och annat ansvar för skada, om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför B-DOOR:s kontroll såsom på grund av exempelvis, men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför B-DOOR:s kontroll och vars följder B-DOOR inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Detsamma gäller om underleverantör till B-DOOR drabbas av hinder som avses i denna bestämmelse.

16. Avtalstid och uppsägning av användarkoNTot

16.1 Dessa Användarvillkor gäller under hela den tid som Beställaren har ett registrerat användarkonto.

16.2.Beställaren har rätt att när som helst säga upp sitt användarkonto till omedelbart upphörande.

17. ÄNDINGAR

17.1. Ändringar i Plattformen: B-DOOR AB har rätt att när som helst, fritt ändra Plattformens design, funktioner, innehåll, layout och liknande, utan föregående meddelande därom.

17.2. Ändringar i tjänsterna: B-DOOR AB har rätt att när som helst, förändra utbudet av sina tjänster, erbjuda nya tjänster, tilläggstjänster och rätt att upphöra med tillhandahållandet av sina tjänster.

17.3. Ändringar i dessa Användarvillkor: B-DOOR AB har rätt att när som helst göra uppdatera och ändra användarvillkoren vid behov, exempelvis för att förtydliga innehållet, vid erbjudande av nya tjänster eller tilläggstjänster, om det är påkallat på grund av lagändring, myndighetsbeslut, förordningar eller avser att skydda Parterna, Plattformen, Beställare eller om det är påkallat av tekniska-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Eventuella ändringar träder i kraft i samband med att ändringarna har blivit publicerade i Plattformen, såvida inte ändringarna väsentligen påverkar Beställarens rättigheter eller i övrigt kräver Beställarens samtycke.

17.4. Om ändringarna väsentligen påverkar Beställarens rättigheter eller i övrigt kräver Beställarens samtycke, träder sådana villkorsändringarna ikraft trettio (30) dagar efter att de har kommunicerats till Beställaren. Om Beställaren inte godkänner villkoren kan Beställaren välja att säga upp Avtalet innan de träder i kraft. Om Beställaren inte säger upp Avtalet innan ändringarna träder ikraft, innebär det att Beställaren godkänner de uppdaterade villkoren.

18. ÖVRIGT

18.1. Meddelanden: Meddelanden som rör Användarvillkoren kan skickas via e-postmeddelande eller meddelas via Plattformen.

18.2. Fullständig reglering: Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga frågor som Avtalet berör och ersätter samtliga skriftliga och muntliga Avtal och åtaganden och utfästelser som föregått detsamma.

18.3. Ogiltig bestämmelse: Om skiljenämnd eller domstol skulle finna att en bestämmelse i Avtalet skulle befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska nödvändiga justeringar av Avtalet ske, för att vidmakthålla Avtalets syfte, struktur och anda.

18.4. Överlåtelse: Beställaren får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter som framgår av dessa Allmänna användarvillkor. B-DOOR har rätt att överlåta och överföra rättigheter eller skyldigheter som framgår av dessa Allmänna användarvillkor, exempelvis i samband med försäljning av Plattformen.

19. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

19.1 Tillämplig lag: Dessa Användarvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt.

19.2. Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan Beställare och B-DOOR AB ska i första hand försöka lösas mellan Parterna. Beställaren har alltid rätt att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister (mer information finns att läsa via www.arn.se). Dessutom kan Beställaren lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Klagomål som lämnas via den digitala plattformen, kommer automatiskt att bli vidarebefordrat till rätt nationellt tvistlösningsorgan, som därefter försöker lösa tvisten tillsammans med Parterna utanför domstol.

19.3. Allmän domstol: Om Beställaren och B-DOOR AB inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av svensk allmän domstol i Stockholm med tingsrätten som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.